اراده الهی از دیدگاه متکلمان امامی اشعری و معتزلی

.

2023-03-25
    ابن كثير في البدايه والنهايه 644 هـ نهاية الدوله العباسيه